Rồng đỉnh gỗ mun

 

Mô tả

Sản phẩm làng nghề đồng kỵ

bộ sản phẩm 12 món 

đoản dài 260 Sâu 75

bàn 158 x 130

Ghế 107 sâu 75 4 đôn cao 2 đôn thấp