Sập 2 tấm

 

Mô tả

sập chiếu 2 tấm 

mun hoa 

kích thước 160 x 250 x 17,5